Olaga hot, förtal, sexuellt ofredande eller utnyttjande av barn för sexuell posering. Om någon kontaktar ditt barn i sexuellt syfte på nätet kan du behöva anmäla det till polisen. Här är de lagrum i Brottsbalken som kan komma att bli aktuella.

4 kap

5 § Olaga hot

Det är en persons känsla av trygghet till person eller egendom som den här bestämmelsen vill skydda. Olaga hot kan också vara ett angrepp på någons handlingsfrihet. Hotet behöver inte vara öppet utan kan vara en antydan om vad som händer om den hotade inte gör på ett visst sätt. ”Jag vet var du bor” är ett typiskt sådant exempel.

6 a § Kränkande fotografering

För att kunna dömas för kränkande fotografering krävs att fotograferingen sker ”i hemlighet”. Personen som blir fotograferad ska alltså inte vara medveten om att han eller hon blir fotograferad och ska heller inte ha gått med på det. Den fotograferade personen måste också befinna sig inomhus för att brottet ska falla in under den här lagbestämmelsen. Det är själva fotograferandet som är straffbart. Det måste inte gå att känna igen personen på bilden eller filmen, även om det enligt propositionen ofta i praktiken torde krävas för att kunna bevisa ett brott.

5 kap

1 § Förtal

Det krävs att en kränkande uppgift lämnas till en annan person än den som utsätts för förtal (det vill säga till tredje person). Uppgiften behöver inte ha nått en viss spridning, men har stor spridning skett kan det påverka svårighetsgraden för brottet och straffet. Med dagens teknik kan människor på ett enkelt sätt sprida bilder. Att lägga ut en nakenbild på en person på till exempel en hemsida anses oftast inte vara förtal. För att förtal ska komma ifråga krävs att något ytterligare läggs till för att det ska ses som att en nedsättande uppgift är lämnad. Ett exempel kan vara att lägga ut en bild på en person (utan att personen vet om det) på en sida där sexuella tjänster mot ersättning bjuds ut.

2 § Grovt förtal

Internet har gjort det möjligt att sprida uppgifter snabbt och enkelt till ett stort antal personer. Om uppgiften får stor spridning kan förtalsbrottet bedömas som grovt, men omfattningen på spridningen är bara en av flera omständigheter som spelar in vid bedömningen om brottet ska ses som grovt.

6 kap

8 § Utnyttjande av barn för sexuell posering och grovt utnyttjande av barn för sexuell posering

Att ta kort på ett naket barn räknas inte som sexuell posering om inte själva arrangemanget har någon sexuell innebörd. Det ska röra sig om handlingar som för en vuxen har en klar och tydlig sexuell prägel. Handlingarna ska göras inför minst en annan person eller inför en kamera. Brottet ses som grovt om barnet har tvingats till posering, gjort det mot betalning, om barnet blir lurat eller övertalat att posera på till exempelen sexklubb eller för att ta pornografiska bilder.


10 § Sexuellt ofredande

Barnet måste inte ha utsatts för något tvång eller annan otillåten påverkan för att medverka i handlingen med sexuell innebörd. Det krävs dock att gärningsmannen har påverkat den andre på något sätt, men gärningsmannens handlande behöver inte vara det som ensamt motiverade barnet till handlingen. Andra stycket i paragrafen gäller handlingar som utförs både mot vuxna och barn.

10 a § Kontakt med barn i sexuellt syfte

Här är det fråga om grooming, alltså att knyta ett barn till sig känslomässigt för att senare utsätta barnet för ett sexualbrott. Det har ingen betydelse om det är barnet eller gärningsmannen som tar initiativ till kontakten. Med sammanträffande menas här ett fysiskt möte. Det krävs att gärningsmannen gör något som visar att han är beredd att förverkliga det syfte som han hade vid överenskommelsen. Det kan till exempel handla om att gärningsmannen påverkar barnet så att barnet fullföljer det de har kommit överens om, ordnar ett hotellrum eller betalar en biljett för en resa.

16 kap

10 a § Barnpornografibrott

Barnpornografiska bilder är bilder där barn är delaktiga i sexuella handlingar eller där barn till exempel finns med på pornografiska bilder tillsammans med vuxna som utför sådana handlingar. Alla bilder på nakna barn är inte förbjudna utan det krävs att bilden enligt vanligt språkbruk och allmänna värderingar är pornografisk.

Följ på instagram